ABBASSO IL CAPITALISMO ! NED MED KAPITALISMEN!


1.Det er en urolig tid, vi lever i. Men så sandelig også lærerig!

Den dansk-italienske overskrift knytter sig til et besøg på Utzon Centret i Aalborg, som min  søster Elena, Ingeborg og jeg kom forbi fredag d.27. maj. På stedet var der en udstilling over fremtidens sommerhuse, sådan som en række danske arkitekter så den for sig.

Sandt at sige, sagde udstillingen mig ikke noget særligt. Ikke til at begynde med i hvert fald. Jeg havde endda forladt den, da jeg   fik øje på Ingeborg, som med store fagter opfordrede  mig  til at komme ind igen. Det gjorde jeg. Det blev til en åbenbarende eller snarere (undskyld retorikken!)  genfødende  oplevelse.
 
Inde i et lille atrium med udsigt til Limfjorden, var der et lille bitte sommerhus i sort metal, og inde i den en yndig opholdsstue. På et minimalistisk rundt bord lå der en gæstebog.
Her havde Elena allerede udtrykt sin begejstring. På italiensk."Sono entusiasta"(jeg er begejstret)- stod der blandt andet. Elena er godt 80, men stadig fyldt med en smittende begejstring.

Hendes begejstring smittede i den grad på mig , at jeg ikke kunne dy mig for at skrive: Abbasso il capitalismo!(Ned med kapitalismen!)
Hvorfor jeg skrev det, har jeg vanskeligt ved at forklare.
I det hele taget er hele molevitten både virkelig og fornuftig. Men samtidig magisk - og  med dette ord   forsøger jeg  at udtrykke det genfødende i oplevelsen.

Måske genfødes vi i det øjeblik, vi når op til et nyt indsigtsniveau.

Pludselig gik det nemlig op for mig, at de udstillede sommerhus-modeller, og den respekt for naturen,som inspirerede dem allesammen, var et nej til kapitalismens massakrer på alt det, som i kapitalismens øjne er BRUTE.

Ordet "brute" associerer umiddelbart til Kurtz´ berømt-berygtede udsagn:
"EXTERMINATE ALL THE BRUTES", som vi støder på i Joseph Conrads roman"Heart of Darkness"(1902) da: "Mørkets hjerte". Men ordet dukker atter op næsten et århundrede senere, da svenskeren Sven Lindqvist i sin bog "Utrota varenda jävel"(1992) - da.: Udryd de sataner, 1993 - spørger sig selv, hvor Kurtz  mon har fundet  inspirationen til sin makabre livsanskuelse.

Jeg citerer fra Sven Lindqvist:

"For nogle år siden troede jeg, at jeg havde fundet kilden til Conrads "exterminate all the brutes" hos den store liberale filosof Herbert Spencer.
Han skriver i Social Statics (1850), at imperialismen har tjent civilisationen ved at rydde de lavere racer af vejen:" Uden at bekymre sig om eventuelle lidelser, må de kræfter der arbejder på den totale lykkes projekt udrydde (exterminate) de sektorer af menneskeheden, der står i vejen for dem...Hvad enten det er et menneskeligt væsen eller dyr (brute) - hindringen må fjernes".
Her finder man Kurtz´s civilisatoriske retorik og nøgleordene "exterminate" og "brute", og desuden bliver mennesket udtrykkeligt sidestillet med dyret som genstand for udryddelse.
Jeg var sikker på, at jeg havde gjort en net lille videnskabelig opdagelse, der var værdig til en dag at blive optaget som fodnote i litteraturhistorien.
Kurtz´ sætning fandt sin "forklaring" i Spencers ødelæggelsesfantasier. De var så blot, troede jeg, personlige excentriciteter, der måske kunne forklares med, at alle Spencers søskende døde, mens han var barn. En fredfyldt og betryggende konklusion". (Udryd de sataner, s. 18)

2. "Udryd også humanismen og islam samt såvel historien som traditionen. Det er ikke kun de afrikanske indfødte, som er brute, det er helheden - das Ganze - ville Hegel sige i Spinozas kølvand: hele sammensmeltningen af ånd og natur."

Sådan skrev jeg til Elena, som kommentar til den "Ned med kapitalismen" som jeg havde nedfældet i Utzon Centrets gæstebog. Men Elena var betænkelig ved nogle af mine påstande, bl.a. var det første gang hun hørte om Spencer og Conrad.
Jeg må erkende, at Elena har ret.
Hvordan kan jeg for eksempel hævde, at kapitalismen ønsker at udslette historie og tradition samt humanismen og islam?
Det er fuldstændig rigtigt, at Kurtz et sted i Conrads "Mørkets hjerte" har skrevet "Exterminate all the brutes", men intetsteds har han påstået, at også humanismen og islam skal udryddes. Desuden er Kurtz blot en romanperson, og som sådan  kan han ikke tages til indtægt for noget som helst.

3. Måske er det en god ide, at vi sætter os ind i kapitalismens historie. Der er mange tråde, der skal samles.
Jeg tror, jeg vil begynde med at opstille en navneliste over de personer, der er blevet nævnt, og nogle af dem, der vil blive nævnt i det følgende.

Baruch Spinoza (1632-1677), hollandsk filosof af portugisisk herkomst.
G.W.F. Hegel (1770-1831), tysk filosof. Har inspireret bl.a. Karl Marx og Søren Kierkegaard.
Karl Marx (1818-1883), tysk filosof
Victoria (1819-1901) engelsk dronning og kejserinde.
Herbert Spencer (1820-1903), engelsk filosof.
Joseph Conrad (1857-1924), engelsk forfatter af polsk afstamning
E.V.Sjöblom (1862-1903), svensk baptistmissionær
Sven Lindqvist (1932-2019), svensk forfatter

4. At sætte sig ind i kapitalismens historie er lettere sagt end gjort. Man kan dog  begynde med slå fast, at Europa,inklusive Rusland (samt i mindre udstrækning USA) i slutning af 1800-tallet havde taget det meste af jordkloden i sin besiddelse. Denne proces var sket i civilisationens navn, påstod den europæiske mainstream. Men holdt påstanden vand?
Blandt de få, som svarede nej, indtager  Sjöblom  og Conrad en fremtrædende plads.   

 
SJÖBLOM OG CONRAD - to parallelle liv

Den græske forfatter og polyhistor Plutarch (ca. 45 - 120 e.Kr.) er især kendt for sine  Parallelle liv, hvor han sammenstiller en lang række par, bestående af  en græker og en romer. Havde han levet i det moderne Europa, ville han nok  drage en parallel mellem svenskeren  Sjöblom og polakken  Conrad.
Oplysningerne om Sjöblom har jeg fra en fransk-sproget  Wikipedia-side om ham.
Her får vi at vide, at "E.V. Sjöblom fut l´un des premiers et plus importants missionaires de la Société baptiste suédoise de l´État indépendant du Congo". Født i 1860, blev han i 1885 medlem af Stockholms missionsselskab. I 1892 rejste han  til Øvre Congo. "Hans vidnesbyrd om de forbrydelser, der blev begået i Congos Uafhængige Stat under kong Leopold II´s overhøjhed var afgørende.Baron Théophile Wahis, som var Congos generalguvernør fra 1892 til 1908 truede ham med 5 års fængsel, hvis han fortsatte med at aflægge vidnesbyrd om de grusomheder, der fandt sted i området." Han døde i Congo under udførelsen af sin missionsvirksomhed i 1903, 40 år gammel.

Sjöblom var kommet til Congo i 1891, et år efter Conrad. Lad os ikke glemme, at det er sidstnævnte, som i sin roman "Mørkets hjerte"lader Kurtz udtale de berømte ord: Exterminate all the brutes.
Både Sjöblom og Conrad er vigtige vidner til kapitalismens/imperialismens forbrydelser.
Sjöbloms vidnesbyrd  er ganske vist mere eksplicitte end Conrads, men det bør lige nævnes til Conrads forsvar, at de uhyrligheder, han så, var en kende mindre rædselsvækkende end dem, Sjöblom overværede.

Det hang sammen med, at Belgiens kong Leopold II den 29.september 1891 havde  udstedt et dekret, der gav hans repræsentanter i Congo monopol på "handelen" med gummi og elfenben. I praksis blev  al handel overflødig. "Leopolds repræsentanter rekvirerede simpelthen arbejde, gummi og elfenben fra de indfødte uden betaling. De der ikke indvilgede fik deres landsbyer brændt, deres børn myrdet, hænderne hugget af", skriver Sven Lindqvist. "Disse metoder førte først til en drastisk forøgelse af det økonomiske udbytte. Dét blev blandt andet brugt til at bygge nogle af de ræddelige monumenter, der stadigvæk skæmmer Bruxelles: Arcade du Cinquantenaire, Palais de Lærken, Cháteau d´Ardennes. Få husker i dag, hvor mange afhuggede hænder, de har kostet."(Lindqvist, cit,s. 35)

I 1897 fejrede den britiske dronning Victoria sit diamant-jubilæum(læs:60 år) som regent. Samme år kom E.V.Sjöblom til London og deltog i et møde arrangeret af Aborigines´ Protection Society. Et af bestyrelses- medlemmerne (Charles Dilke )sørgede for, at Sjöbloms rystende afsløringer af de forbrydelser, som i Congo blev begået mod den indfødte befolkning, blev kendt af den britiske presse.
"Den efterfølgende pressedebat tvang Leopold II til selv at gribe ind. Han tog i juni-juli 1897 til London og Stockholm for personligt at overbevise Victoria og Sveriges kong Oscar II om at Sjöbloms anklager var grundløse. Førende svenske aviser havde i anledning af Leopolds besøg store kritiske artikler  om Congo. Men i London havde han bedre held med sig. Der stod forberedelserne forud for imperiejubilæet nu på sit højeste - Victoria havde andet at tænke på end nogle kurvefulde afhuggede hænder i Congo (Lindqvist, cit. s.38, min understregning, pc)

SJÖBLOMS UFORFÆRDETHED OG CONRADS MASKER

I december 1898 gik Joseph Conrad i gang med at skrive "Mørkets hjerte".
Sandsynligvis inspireret  af den pressekampagne mod Leopold II, som var blevet iværksat af Sjöblom og andre.
 
Som dybt troende kristen var Sjøblom forfærdet over den måde, Congos indfødte befolkning blev mishandlet af Leopolds folk.

Forfærdet og samtidig uforfærdet i, offentligt at undsige  den.

Conrad er lige så forfærdet, men hans reaktion er forsigtig. Og tankefuld.

For det første taler Conrad ikke i første person, men gennem sin " stand in" Marlow.
For det andet er der flere steder i bogen, hvor Marlow åbenlyst modsiger sig selv.
For det tredje og  vigtigste, er hele Marlows fortælling set gennem Conrads sokratisk/ironiske blik.

I romanens åbningsscene er 5 repræsentanter for det pæne borgerskab -de to af dem er  Conrad og  Marlow - om bord på Nellie, "en yawl til langfarter", som har kastet anker et sted ved Themsens munding.
Inden Marlow begynder sin historie,dvæler Conrad, som selv har en lang fortid som sømand, ved Themsens ærværdige historie.

"Den havde tjent alle de mænd, nationen roser sig af, fra Sir Francis Drake til Sir John Franklin...bølgernes vandrende riddere...Den havde kendt skibene og mændene...eventyrerne og nybyggerne; kongers skibe og børskøbmænds skibe; kaptajner, admiraler, Kinafartens mørke smughandlere...Om de jagede guld eller berømmelse, alle var de sejlet ud på denne flod, med sværdet og ofte faklen i hånd, budbringere fra magten i landet, bærere af en gnist fra den hellige ild". (Mørkets hjerte, Niels Brunses oversættelse, s.9)

Det er ret klart, at Conrad her udbasunerer den britiske imperialismes bedrifter med noget, der minder om Elgars Pomps and Circumstances, bare i prosa. Der er imidlertid en mislyd, der signalerer Conrads ironi.

Hvem er Kinafartens mørke smughandlere?

De er selvfølgelig de britiske opiumssmuglere, som under den så kaldte Opiumskrig (1838-42) tvinger det kinesiske imperium til at handle med opium. Med andre ord: "The Land of Hope and Glory, Mother of the Free" (som det netop står i Pomps and Circumstances) bruger sine kanonbåde for at sikre opiumssmuglernes frihed. 1)

CONRADS VERDEN er  vores egen verden i svøb

Allerførst lidt om Conrad selv.
1857 fødes han af polske forældre ved byen Berdichev/Berditjev i det nuværende Ukraine,dengang en del af det zar-russiske imperium.
Conrad er et pseudonym, det rigtige efternavn var Korzeniowski.
Forældrene tilhørte   den polske lavadel og var aktive modstandere af det russiske styre. På grund af deres deltagelse i den anti-russiske opstand i 1863,  blev de forvist til Vologda, 400 km nord for Moskva.Det var en hård prøvelse for den lille familie. Moren døde i 1861, faren 7 år senere.Ved en velhavende morbrors hjælp forlod Joseph 17 år gammel   Polen, rejste  til  Marseille og stak  derfra til søs.
Josephs interesse for litteratur havde han ikke fra nogen fremmed. Faren var digter og velanset oversætter af fransk litteratur. Årene, som Conrad tilbringer til søs, er præget af omfattende læsning. "Hele Europa havde bidraget til skabelsen af Kurtz" står der et sted i ´Mørkets hjerte´. Det samme kunne man sige om Conrad selv, som er dybt påvirket af allehånde europæisk kultur, især fransk. Men han kender også til  pessimisten Schopenhauer, Richard Wagners yndlingsfilosof. Det nævner jeg her, fordi Wagner forekommer mig at være en af Conrads inspirations-kilder. 2)

Helt sikkert er, at Conrad i 1886 bliver britisk statsborger.

I et brev til George T. Keating, skriver Joseph Conrad i 1922: " (...) jeg tilhører  en kultur, der kommer først fra Italien og senere fra Frankrig.  Jeg er af et temmelig sydlandsk temperament, en forpost af  vestlig kultur, gennemsyret af romersk kultur, klemt sammen mellem den slavisk - tatarisk - byzantinske kultur på den ene side og de germanske stammer på den anden..." 3)

Hvad er Conrads ærinde i "Mørkets hjerte"?

At fremsætte en  kritik af den europæiske civilisation. At det forholder sig på denne måde fremgår af mange passager i teksten - passager, der indledes af  en lettere kryptisk bemærkning på en af bogens første sider.
Marlow  har lige indledt sin fortælling, der - lad os ikke glemme det - er henlagt til Themsens munding.
"Også det her" - sagde Marlow pludselig - har været et af jordens mørke steder".(s.10)

På samme side ganske få linjer længere nede har Conrad følgende mystiske kommentar:

"Sømandsskrøner har en ligefrem enkelhed, hvis hele mening rummes i skallen af en knækket nød. Men Marlow var ikke typisk (hvis man undtager hans hang til at spinde en ende)og for ham lå en episodes mening ikke indvendig, som en kerne, men udenom: den indhyllede skrønen, der kun gjorde den synlig sådan som et lysskær synliggør en dis, som en af disse tågede glorier, der undertiden træder frem i måneskinnets spøgelsesagtige illumination"(ibidem).

Hvad gør Conrad her?

Han giver læseren et diskret vink om at se teksten(=kernen/skrønen)som del af en større kontekst.
Denne kontekst fremtræder ganske vist som en dis. Det må dog bemærkes, at ordet "haze", som Niels Brunse oversætter med "dis", også kan betyde "forvirring". (NB!Garzantis engelsk-italiensk ordbog oversætter "haze" med "foschia"(=dis), men anfører, at ordet også kan forstås som "stordimento"=forvirring.)
Jeg fristes til at tro, at Conrad  går i Dantes fodspor, og at den citerede passage er en moderne omskrivning af optakten til "Den Guddommelige Komedie":

"Midtvejs på vores vandring gennem livet/befandt jeg mig i mørke, dybe skove,/forvildet fra den vej jeg burde følge" (Hel. 1,1-3 - Ole Meyers oversættelse).

Der er imidlertid en meget stor forskel mellem Dante og os læsere af Marlow/Conrad.
Dante har Vergil til at føre/hjælpe sig under sin vandring i det hinsides, Vergil, som af Dante opfattes som selve indbegrebet på græsk-romersk viden og tradition.
Vi senmoderne europæere, der læser "Mørkets hjerte", har  desværre kun vores intellekt  at stole på.

Vel at mærke: vores tågede,sløve og manipulerede intellekt.

FRA OPLYSNING TIL OPLØSNING

Skal vi forstå, hvordan vi er kommet så langt, er det måske en god idé med et ultrakort rids over, hvordan Europas kulturhistorie har bevæget sig fra Oplysningens glansperiode til nutidens åndelige morads.

Oplysningstiden kulminerer som bekendt med Immanuel Kants berømte skrift "Hvad er Oplysning?" (1784).

Blot 5 år senere rystes Europa imidlertid af den franske revolution.

En endnu vigtigere revolution har dog længe haft sit epicenter i England.
I virkeligheden drejer det sig om det dobbelte  vulkanudbrud - for nu at benytte Hobsbawms terminologi -, det industrielle i England og det politiske i Frankrig, som indleder revolutionens og kapitalismens tidsaldre. 4)

En tysk tænker, den forkætrede G.W.F. Hegel (1770-1831) forsøger  at overskue den nye virkelighed ved hjælp af et  system, som samtænker humaniora og videnskab , ånd og natur.

Hans holistiske system - trods mange angreb fra forskellig side - er  god latin i flere årtier efter filosoffens død.

Således i Italien, hvor Hegel  er den fælles reference for den liberale filosof Benedetto Croce, fascismens chefideolog Giovanni Gentile samt  marxisten Antonio Gramsci.

Noget lignende gør sig gældende i Danmark, hvor Hegel inspirerer en lang række tænkere - fra Steffens over Sibbern til Madvig og Grundtvig.
Samt selvfølgelig  (anti-)hegelianeren over alle: Søren Kierkegaard!
Og - last, but not least, selveste H.C.Andersen. Blandt hans "Digte, gamle og nye"(1847) kan man læse disse linjer:

"MED HEGELS PHILOSOPHIE DER GESCHICHTE: Med hellig hjertebanken/vi når på bjergets top,/et verdensdrama for tanken/ruller i dalen op". (5)

Så langt, så godt. Vi ved imidlertid allesammen, at denne hegelske "holisme", der i 1847 fascinerede H.C.Andersen og sikkert mange andre i den tids Europa, allerede året efter bliver angrebet i Marx´ og Engels´ kommunistiske manifest.

I 1850 udkommer den engelske sociolog Herbert Spencers Social Statics, den selvsamme som ifølge Sven Lindqvist  er kilden til Kurtz´ maksime "Exterminate all the brutes".

Spørgsmål: Hvem har vundet? Marx og Engels eller Spencer?

Ser vi på den markedsfikserede projektpædagogik, der stadig hærger det danske gymnasium, er svaret klart: Det har de alle tre.
Spencer var jo markedets mand. Men det var Marx og Engels, omend på skrømt, også.
De to venstre-hegelianere Marx og Engels mente jo begge, at det var økonomien, der styrede samfundet.

I deres optik var økonomien  nemlig basis. Kulturen, ideerne, kort sagt: alt det, som Hegel kaldte "ånden", forviste Marx og Engels ganske uanfægtet til  overbygningen. I dag ville vi sige, at ånden med Marx og Engels endte på loftet.

Det er netop dette forhold,  man må  holde sig for øje, når man  drøfter årsagerne til humanioras fald.

I en særdeles læseværdig kronik, bragt af Kristeligt Dagblad 28/10-22, beskriver Steen Nepper Larsen og Morten Nissen (L&N), begge ansat ved DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet) humanioras ynkværdige tilstand i dagens Danmark.

Under overskriften "Humanioras fald" skriver de bl.a. :"Alt andet end eksamens-og arbejdsmarkedsrettethed synes at være spildtid for både rød og blå blok".

NB! kære læser: FOR BÅDE RØD OG BLÅ BLOK!
 NOTER

1)Husk desuden på, at denne krig afsluttes med en af de så kaldte Unequal Treaties.   En af dem blev påtvunget Kina. Det engelsk-sprogede Wikipedia har en herlig fransk satirisk tegning fra 1898, hvor man ser kejserinden Victoria, den tyske kejser, den russiske tsar, den franske republik og en japansk samurai i færd med at dele en kage, hvor der står CHINE på. (Prøv selv af google "Unequal treaty")

2) Når Aïssa sidst i romanen "Almayers gæst" dræber hollænderen Peter Willems, kan man under bogens eksotiske overflade ane et  hint til Wagners "Den flyvende hollænder". Et betydeligt Wagner-"citat" kan man med lidt god vilje også finde i "Mørkets hjerte": de to strikkende kvinder, som Marlow møder på et kontor i Gravbyen/Bruxelles, er jo en parodieret udgave af de tre norner, som optræder i begyndelsen af Wagners Ragnarok.

3)Joseph Conrad, Cuore di tenebra, Milano,1989, s.27

4)Eric Hobsbawm, The Age of Revolution 1789-1848, 1962,s.14

5) H.C.Andersen, Samlede digte ved Johan de Mylius, 2005, s.409

  ABBASSO IL CAPITALISMO (traduzione italiana)

1. Viviamo in tempi irrequieti. Ma quanto ricchi di ammaestramenti!
.
L´idea di questo articolo è nata nel corso di una visita al CENTRO UTZON di Aalborg. Eravamo in tre: mia sorella Elena, mia moglie Ingeborg e il sottoscritto.
Al Centro, ideato dal celebre architetto danese Iørn Utzon(1918-2008) c´era un´esposizione delle summer houses del futuro, cosí come le concepivano alcuni architetti danesi.

Per dire la verità, l´esposizione non mi diceva granché. In ogni caso non all´inizio.Ero già uscito, quando attraverso una serie di vetrate interne ed esterne ho visto Ingeborg farmi segno di rientrare.
Due minuti dopo ho vissuto un´esperienza indimenticabile.
All´interno di un piccolo atrio con vista su Limfjorden (il grande fiordo sulle cui sponde sorge Aalborg) c´era una piccola summer  house in metallo nero, e dentro di essa un graziosissimo soggiorno. Su una minuscola tavola rotonda c´era l´immancabile visitors´ book. Qui Elena aveva scritto:"Sono estasiata!". A più di ottant´anni Elena continua a sprigionare un entusiasmo contagioso.

Questa volta ha contagiato anche me al punto che sul visitors´ book ho scritto:Abbasso il capitalismo!

Perché l´abbia scritto non so spiegarmelo con precisione. Ma esagerando un po´  direi che in quel momento sono rinato a  un nuovo livello di insight.

Improvvisamente ho capito che i modelli di summer houses esposti e il rispetto per la natura che li ispiravano erano un no al capitalismo che distrugge tutto ció che ai suoi occhi è BRUTE.

E penso al BRUTE che figura nella famigerata affermazione:EXTERMINATE ALL THE BRUTES nel "Cuore di tenebra" di Joseph Conrad.
Nel romanzo, apparso nel 1902, la frase fa parte di uno strano testo, scritto dal misterioso e inquietante Kurtz.

Ma la frase ricompare quasi un secolo più tardi, quando lo svedese Sven Lindqvist nel suo libro "Utrota varenda jävel"(Sterminate quelle bestie), uscito nel 1992, si domanda dove Kurtz possa aver trovato l´ispirazione alla sua macabra visione del mondo.

Cito da Sven Lindqvist:

"Alcuni anni fa credevo di aver rinvenuto la fonte del conradiano "exterminate all the brutes" in uno scritto del grande filosofo liberale Herbert Spencer.
Nel suo Social Statics (1850)questi scrive che l´imperialismo ha servito la civilizzazione eliminando le razze inferiori:" Senza preoccuparsi di eventuali sofferenze le forze che lavorano al progetto della felicità totale devono estirpare (exterminate) i settori dell´umanità che ostacolano la loro avanzata...Che si tratti di un essere umano o di un animale (brute) - l´ostacolo deve essere eliminato".
Qui incontriamo sia la retorica civilizzatrice di Kurtz che le parole chiave "exterminate" e "brute". Inoltre l´essere umano viene equiparato all´animale da sterminare.
Ero sicuro di aver fatto una piccola scoperta scientifica, degna di figurare come nota a pie´ di pagina in una storia della letteratura.
La frase di Kurtz trovava il suo fondamento nelle teorie distruttrici di Spencer.
Ma, mi dicevo, si trattava pur sempre di eccentricità personali, spiegabili alla luce del fatto che Spencer era rimasto senza fratelli quand´era ancora in tenera etá. Una conclusione pacifica e rasserenante."(Sven Lindqvist, op. cit., pag. 18) 

2. "Sterminare sia l´umanesimo che l´islam, sia la storia che la tradizione.
Insomma non sono solo gli indigeni africani a essere brutes, lo è tutto l´insieme - das Ganze - tutta la fusione, direbbe Hegel sulla scia di Spinoza, di spirito e di natura."

Cosí scrivevo a Elena a commento del mio "abbasso il capitalismo".
Ma Elena non è del tutto convinta, tra l´altro perché é la prima volta che sente i nomi di Spencer e Conrad.

Capisco le riserve di Elena.

Come faccio, per esempio, ad affermare che il capitalismo si prefigge lo sterminio dell´umanesimo e dell´islam nonché della storia e della tradizione?
E´ vero che Kurz in un passaggio del "Cuore di tenebra" di Conrad scrive "Sterminare tutti i bruti", ma in nessun posto ha affermato che vanno sterminati anche l´umanesimo e l´islam.
Inoltre Kurtz è soltanto il personaggio di un romanzo, e in quanto tale non puó essere addotto a sostegno di nessuna teoria.

3. Forse è una buona idea occuparci della storia del capitalismo.
Data l´estrema complessitá del tema, cominceró con l´elencare i nomi di alcuni dei personaggi già menzionati anticipandone anche alcuni che  presenteró in seguito.

BARUCH SPINOZA (1632-1677), filosofo olandese di origine portoghese

G.W.F. HEGEL (1770-1831), filosofo tedesco, ha ispirato tra molti altri Karl Marx e Søren Kierkegaard

KARL MARX (1818-1883), filosofo e economista tedesco, teorico del socialismo

VITTORIA (1819-1901), regina e imperatrice britannica

HERBERT SPENCER (1820-1903), filosofo e sociologo inglese

JOSEPH CONRAD (1857-1924), scrittore inglese di origine polacca

E.V.SJÖBLOM (1862-1903), missionario battista svedese

SVEN LINDQVIST (1932-2019), scrittore svedese

4. Riferire la storia del capitalismo è tutt´altro che facile. Ma si può pur sempre partire dalla constatazione che l´Europa, Russia inclusa ( e in misura più limitata gli USA) verso la fine dell´Ottocento si era resa padrona di quasi tutto il pianeta terrestre. Questo processo aveva avuto luogo nel nome della civilizzazione, affermava il mainstream europeo. Ma era un´affermazione plausibile?
Tra i pochi che risposero no due persone vanno poste in prima fila: lo svedese Sjöblom e il polacco Conrad.

SJÖBLOM E CONRAD - due vite parallele

Lo scrittore e filosofo greco Plutarco (ca.45-120) è conosciuto soprattutto per le sue Vite parallele, in cui egli presenta le biografie di una serie di coppie greco-romane. Se fosse vissuto nell´Europa moderna, avrebbe trovato naturale stabilire un parallelo tra Sjöblom e Conrad.
Ho trovato le informazioni su Sjöblom (completamente ignorato dalle enciclopedie) in un sito della Wikipedia francese (Wikipédia libre).
Qui veniamo a sapere che "E.V.Sjöblom fut l´un des premiers et plus importants missionaires de la Société baptiste suédoise de l´Etat indépendant du Congo".  Nato nel 1860, nel 1885 divenne membro della compagnia missionaria di Stoccolma. Nel 1892 si recó nel Congo Superiore. "La sua testimonianza sui delitti che venivano commessi nello Stato Indipendente del Congo sotto l´autorità del re Leopoldo II ebbero un´importanza decisiva. Il barone Théophile Wahis,governatore generale del Congp  dal 1892 al 1908, lo minacció di 5 anni di carcere, se persisteva nel rendere testimonianza delle atrocità che venivano commesse nel territorio."Sjöblom morí nel 1903, all´etá di anni 40, nel corso della sua attivitá di missionario.
 

Conrad era stato nel Congo nel 1890 e vi si era gravemente ammalato. Proprio l´anno successivo la situazione degli indigeni congolesi si deterioró ulteriormente in seguito a un decreto emanato da re Leopoldo II.
In base a questo decreto del 29 settembre 1891 i rappresentanti del re nel Congo ottenevano il monopolio del "commercio" della gomma e dell´avorio.
"In pratica i rappresentanti del re non facevano che esigere lavoro, avorio e gomma dagli indigeni senza alcun compenso. In caso di rifiuto i villaggi venivano incendiati, i bambini trucidati e le mani mozzate", scrive Sven Lindqvist. "Questi metodi comportarono un drastico aumento dei guadagni. Questi vennero tra l´altro devoluti alla costruzione di alcuni degli orribili monumenti, che ancora oggi deturpano Bruxelles:l´Arcata del Cinquantenario, il Palazzo di Laerken e il castello di Ardennes. Pochi oggi ricordano quante mani mozzate essi sono costati" (op.cit., p.35).

Nel 1897 la regina Vittoria celebrava il suo diamond jubilee, ossia sessant´anni  sul trono britannico.
Quello stesso anno E.V. Sjöblom venne a Londra per partecipare a una pubblica manifestazione, organizzata dalla Aborigines´ Protection Society.  Tra i membri della quale c´è Charles Dilke, ex segretario del ministero degli Esteri britannico.
Grazie all´aiuto di quest´ultimo le violente accuse che Sjöblom lancia contro i massacri, permessi dal re del Belgio, pervengono a una parte della stampa britannica.
"Il dibattito che ne seguí costrinse Leopoldo II a intervenire.Nel giugno-luglio 1897 si recò a Londra e Stoccolma  per assicurare a Vittoria e Oscar II (re di Svezia) che le accuse di Sjöblom erano  infondate.
In occasione della visita di Leopoldo i maggiori quotidiani svedesi avevano pubblicato lunghi articoli critici sul Congo. Ma a Londra il re del Belgio ebbe maggior successo. Le preparazioni dell´imminente giubileo erano al culmine - Vittoria aveva altro a cui pensare che ad alcun i cesti di mani mozzate laggiú nel Congo"(Lindqvist, cit.,pag. 38, la sottolineatura è mia,pc)

IL CORAGGIO DI SJÖBLOM E LE MASCHERE DI CONRAD

Nel  dicembre 1898 Conrad cominció a scrivere "Cuore di tenebra".
Tutto lascia pensare che la campagna di stampa  di Sjöblom e altri contro Leopoldo II sia stato il fattore determinante per la stesura del romanzo.
Ma qui conviene sottolineare un´importante differenza tra il missionario battista svedese e lo scrittore polacco-britannico.
Come cristiano Sjøblom era sgomentato dai maltrattamenti che gli uomini di Lepoldo II infliggevano agli indigeni congolesi.
Sgomentato, ma nello stesso tempo irriducibile nella sua decisione di denunciarli pubblicamente.

L´approccio di Conrad è, invece, in un certo qual modo, velato.
Anzitutto Conrad non parla in prima persona, ma attraverso il suo "stand in" Marlow. In secondo luogo ci sono molti passaggi del romanzo in cui Marlow si contraddice in modo evidente. In terzo luogo - ed è il punto più importante - il racconto di Marlow viene mediato dall´ironia di Conrad.

Nella scena di apertura del romanzo incontriamo 5 rappresentanti della borghesia abbiente, tra cui Conrad e Marlow, il narratore. Essi sono a bordo della Nellie, una iole da crociera, che ha gettato l´ancora in vista dell´estuario del Tamigi. Prima di dare la parola a Marlow, la cui storia durerá fino alle ultime pagine del romanzo, Conrad, che ha trascorso lunghi anni nella marina commerciale, si sofferma sulla gloriosa storia del Tamigi.

" Un fiume che aveva conosciuto e servito tutti gli uomini di cui la nazione è fiera, da Sir Francis Drake a Sir John Franklin, cavalieri tutti con o senza titolo, i grandi cavalieri erranti del mare....Erano salpati...avventurieri e coloni; navi di re e navi di uomini della Borsa, capitani, ammiragli e loschi trafficanti nei mercati dell ´Oriente e "generali" delle flotte dell´East India...Cercatori d´oro e cacciatori di gloria, tutti erano partiti da questo fiume, muniti di spada, e spesso di fiaccola, messaggeri della forza che é all´interno della terra,portatori di una scintilla del fuoco sacro..."(Cuore di tenebra, traduzione di Ettore Capriolo, pag.7)

Le  imprese dell´imperialismo britannico  vengono qui esaltate in una specie di Pomps and Circumstances  in prosa. Ma al lettore attento non sfuggirà una stonatura. Chi sono  "i loschi trafficanti nei mercati dell´Oriente"? Secondo me si tratta dei contrabbandieri d´oppio, che durante la cosiddetta guerra dell´oppio (1838-1842) costringono l´impero cinese ad accettare il traffico del suddetto stupefacente. In altre parole : The Land of Hope and Glory, Mother of the Free" (come per l´appunto si afferma nelle Pomps and Circumstances di Elgar) usa le proprie cannoniere per garantire la libertá... dei contrabbandieri di oppio.1)

IL MONDO DI CONRAD é il nostro mondo di allora

Anzitutto due parole su Conrad.
Nasce nel 1857 da genitori polacchi a Berdicev in Ucraina, a quel tempo parte dell´impero russo.
Conrad è uno pseudonimo, il vero cognome era Korzeniowski.
I genitori appartenevano alla bassa nobiltà polacca e avversavano attivamente l´occupazione russa.
Avendo partecipato alla rivolta anti-russa del 1863 furono insieme a Joseph inviati in esilio a Vologda, a 400 chilometri a nord di Mosca. Fu una dura esperienza per la piccola famiglia, la madre morí nel 1861, il padre sette anni dopo. Grazie all´aiuto di uno zio materno, all´età di diciassette anni Joseph lasció la Polonia e si recó a Marsiglia.Qui  spinto da un irresistibile spirito di avventura, che lo animava fin dagli anni dell´infanzia, si arruoló nella marina mercantile.
La famiglia di Conrad apparteneva all´intellighenzia polacca, il padre era poeta nonché stimato traduttore di letteratura francese.
Gli anni trascorsi da Conrad sul mare sono contrassegnati da vaste letture. "L´intera Europa contribuí alla formazione di Kurtz" si legge in "Cuore di tenebra". La stessa cosa vale per Conrad, che è profondamente influenzato dalla cultura europea, specialmente quella francese. Ma conosce anche il gran pessimista Schopenhauer, il filosofo prediletto di Richard Wagner. Ne faccio menzione qui,perché sono convinto che Wagner sia un´importante fonte di ispirazione per Conrad. 2)
E´invece certo che Conrad nel 1886 diventa cittadino britannico.
Nel 1922 in una lettera a George T. Keating, Conrad scrive:"(...)appartengo a una cultura derivata prima dall´Italia e poi dalla Francia:ad un temperamento piuttosto meridionale: un avamposto della cultura occidentale, impregnato di tradizione romana, venutosi a trovare fra la barbarie slavo-tartara-bizantina da una parte, e le tribú germaniche dall´altra..." 3)
Che fine si propone Conrad in "Cuore di tenebra"?
Io penso che il grande scrittore anglo-polacco voglia muovere una critica alla civiltà occidentale.
Questo risulta da molti passaggi del testo, passaggi che vengono introdotti/annunciati da un´osservazione un po´ misteriosa in una delle prime pagine del libro.
Marlow ha appena cominciato il suo racconto che, non dimentichiamolo, ha come cornice l´estuario del Tamigi.
"Anche questo, disse Marlow improvvisamente, é stato uno dei luoghi bui della terra"(p.8)

Sulla stessa pagina poche righe più sotto Conrad ha questo commento un po´ misterioso:

"I racconti dei marinai hanno una semplicità diretta,il loro significato sta tutto nel guscio di una noce schiacciata. Ma Marlow non era tipico (se non nella tendenza a spararle grosse) e per lui il significato di un episodio non era dentro, come un gheriglio, ma fuori, e avviluppava il racconto che lo rivelava come la luce rivela una foschia, come accade per quegli aloni brumosi resi a volte visibili dall´illuminazione spettrale della luna" (ibidem).

Che cosa fa Conrad?

Secondo me, dice al lettore di considerare il testo come parte di un contesto  di gran lunga più vasto .Un contesto che purtroppo si presenta come una foschia, "resa visibile dall´illuminazione spettrale della luna". Occorre tuttavia notare che la parola "haze", tradotta da Ettore Capriolo "foschia", puó anche significare "intorpidimento/confusione".(NB! Il dizionario Garzanti inglese-italiano traduce "haze" con foschia, ma aggiunge che la parola  puó anche intendersi come "intorpidimento", e porta questo esempio: Ralph lived in a haze after his wife´s death, Ralph è vissuto in uno stato di stordimento dopo la morte della moglie)

In altre parole: se la storia di Marlow è un sintomo di smarrimento intellettuale e morale, siamo, come Dante all´inizio della Divina Commedia, in una "selva oscura, ché la diritta via era smarrita".

Ma c´è un´enorme differenza tra noi e Dante. Il poeta fiorentino aveva Virgilio come guida - Virgilio, che agli occhi di Dante era il piu´ insigne esponente della cultura greco-romana.  Noi purtroppo non abbiamo guide. Non abbiamo che il nostro povero intelletto: indolente, annebbiato e manipolato.

DA ILLUMINATI A SMARRITI

Come siamo arrivati a questo punto? Ossia:come siamo precipitati dalle vette della razionalità responsabile, celebrate da Kant nel suo scritto "Che cos´è l´Illuminismo?", ai battibecchi inconcludenti dei giorni nostri?

Seguendo le grandi linee: cinque anni dopo il saggio di Kant (1784)scoppia la Rivoluzione francese.
Ma una rivoluzione ancora più importante aveva già da lungo tempo avuto il suo epicentro in Inghilterra.

In realtà, per dirla con lo storico inglese Hobsbawm,4) si trattava di una duplice eruzione - quella politica in Francia e quella industriale in Inghilterra -, che  aprivano insieme le porte all´epoca della rivoluzione e del capitalismo.

A questo punto un celebre pensatore tedesco, il controverso G.F.W. Hegel (1770-1831), elabora una visione totalizzante della nuova realtà per mezzo di un sistema che unifica umanesimo e scienza, spirito e natura. Malgrado venga attaccato da più parti, il suo sistema olistico continua ad essere in auge parecchi decenni dopo la morte del filosofo.

Cosí in Italia, dove Hegel è riferimento comune per il filosofo liberale Benedetto Croce, per l´ideologo di punta dell´ideologia fascista Giovanni Gentile e per il marxista Antonio Gramsci.

Come pure in Danimarca, dove Hegel ispira una lunga serie di pensatori, da Sibbern e Steffens fino a Madvig e Grundtvig.


NOTE

1) Occorre menzionare che la guerra dell´oppio si concluse con uno dei cosiddetti "Unequal Treaties".
Chi provi a googlare "Unequal Treaty", troverá una vignetta francese del 1898, in cui si vedono l´imperatrice britannica Vittoria, il kaiser tedesco, lo zar russo, alle cui spalle si scorge la Marianne francese, nonché un samurai giapponese intenti a smembrare l´impero cinese.
2)Quando Aïssa nel romanzo "An outcast of the islands" uccide l´olandese Peter Willems sotto la superficie esotica della trama si sente l´eco de "l´olandese volante" di Wagner.
Con un po´ di buona volontà si puó vedere nelle due donne che sferruzzano in un ufficio della città sepolcrale/Bruxelles una parodia delle tre norne che incontriamo all´inizio del Crepuscolo degli dei wagneriano.
3)Joseph Conrad, Cuore di tenebra, Milano , Rizzoli 1989,s. 27
4) Eric Hobsbawm, The Age of Revolution 1789-1848,1962, s. 14
continua 11/05-23